De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Stadstriënnale vzw en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

1.  Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Stadstriënnale vzw, KBO-nr.0863.887.344, met zetel te 3500 Hasselt is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

Stadstriënnale vzw t.a.v. Jean-Pierre SWERTS
Jan Van Helmontlaan 49, 3500 Hasselt
info@kunstzetter.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Van partners: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers); financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald); beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties), overeenkomsten en afspraken met Stadstriënnale vzw, en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig verstrekken aan Stadstriënnale vzw.
  • Van geïnteresseerden (nieuwsbrief): algemene identificatiegegevens (zoals e-mailadres) en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig verstrekken aan Stadstriënnale vzw.
  • Van leveranciers: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald), beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties), overeenkomsten en afspraken met Stadstriënnale vzw, en alle andere persoonsgegevens die zij rechtmatig verstrekken aan Stadstriënnale vzw;

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van uw: personeel; zelfstandige medewerkers; bestuurders; vertegenwoordigers; klanten en leveranciers dan garandeert u aan Stadstriënnale vzw dat u (a) deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig hebt verstrekt aan Stadstriënnale vzw; (b) Stadstriënnale vzw persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn; en (c)deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1. Uitvoeren van de overeenkomst:

Het correct uitvoeren van de overeenkomst, het opstellen van facturen en facturatiegegevens; klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen.

3.2. Direct marketing:

Het versturen van nieuwsbrieven. Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.

3.3. Publiciteit:

Het posten van foto’s op sociale media of op de website i.h.k.v. publiciteit voor onze onderneming. Zonder uw medeweten en  toestemming, worden er nooit gerichte foto’s van u gemaakt.

3.4. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming:

Het verbeteren van onze dienstverlening, het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering, het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren, voor acties of prijsvragen (indien u hieraan meedoet): zodat wij de winnaars kunnen contacteren en/of de winnaars bekend kunnen maken.

3.5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen:

(bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding).

3.6. Algemeen:

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

4. Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.2 is gebaseerd op basis van de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 en 3.4 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden onder punt 3.3 en 3.4 verder uiteengezet. Het maken van gerichte foto’s onder punt 3.3 is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.5 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

5.  Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met Stadstriënnale vzw of in opdracht of onderaanneming van Stadstriënnale vzw handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte,  tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, standaardbepalingen, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In kader van een fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, zijn wij gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.

6.  Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.  Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

7.  Welke rechten hebt u?

7.1. Recht van inzage, rectificatie of wissing

7.1.1.  Inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

7.1.2.  Rectificatie

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

7.1.3.  Wissing

U heeft het recht om Stadstriënnale vzw te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.

Stadstriënnale vzw verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is.  Zo zal Stadstriënnale vzw uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.2. Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

7.3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan Stadstriënnale vzw op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

7.5. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van Stadstriënnale vzw, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7.6. Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking  voor het doeleinde van direct marketing.  Praktisch gezien kan u dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.  Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR. 

8.  Cookies

Stadstriënnale vzw gebruikt ook cookies op de website.  Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. 

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in ons cookiebeleid.